Общи условия за ползване на услугите на AGRIPART.EU


ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сатнет ЕООД (AGRIPART.EU), гр.  Карлово, ул. Свежен № 10, ЕИК 115787627, представлявано от Димитър Вангелов, , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „AGRIPART.EU”, наричан по-долу „AGRIPART.EU”.

ВНИМАНИЕ ! Внимателно прочетете тези Общи условия , преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита , че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия , не използвайте този уеб сайт и или онлайн магазина www.AGRIPART.EU !


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Сатнет ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. Юмрукчал 20

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Карлово, у. Свежен 10

4. Данни за кореспонденция: гр. Карлово, ул. Свежен 10, Email: agrilia@satnet.bg , тел: +359 888 607009

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 115787627,

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № …………………….

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115787627


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА AGRIPART.EU

AGRIPART.EU, достъпен на адрес в Интернет AGRIPART.EU , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от AGRIPART.EU стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AGRIPART.EU и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с AGRIPART.EU чрез интерфейса на страницата на AGRIPART.EU, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AGRIPART.EU;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с AGRIPART.EU, съгласно поддържаните от AGRIPART.EU начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от AGRIPART.EU;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на AGRIPART.EU в интернет;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от AGRIPART.EU чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес AGRIPART.EU или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AGRIPART.EU и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на AGRIPART.EU в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки , които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително , но не само технически характеристики , гаранционни условия , начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя , респективно от вносителя на съответната стока , като AGRIPART.EU не носи , каквато и да е отговорност , при невярно , неправилно или неточно представена информация , вярна информация представена по заблуждаващ начин , при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки .

В страницата (линка) към всеки артикул , посочен в Сайта е предоставена информация относно цената , основните характеристики на стоката и допълнителна информация , целяща подпомагането на извършването , на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при покупка на продукт . AGRIPART.EU не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация .

AGRIPART.EU си запазва правото да публикува имена , модели и друга информация за стоки на Английски или друг език , когато :
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката ;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език ;
в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език , например : софтуер , музика  и филми на Английски или друг език ; 

Всички , посочени на сайта цени , са в Български Лева и с включен ДДС . В случай , че стоката има няколко модификации , на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите .

AGRIPART.EU има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана , но във всички случаи ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта , свързана с поръчаните продукти . Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми , които не се предлагат и не са достъпни в момента . 

 


ИЗПОЛЗВАНЕ НА AGRIPART.EU

За да използва AGRIPART.EU за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в AGRIPART.EU.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес AGRIPART.EU

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в AGRIPART.EU и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в AGRIPART.EU;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на AGRIPART.EU чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на AGRIPART.EU и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в AGRIPART.EU, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на AGRIPART.EU.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на AGRIPART.EU.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на AGRIPART.EU;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на AGRIPART.EU преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на AGRIPART.EU.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на AGRIPART.EU, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика AGRIPART.EU.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът по не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида , в който са публикувани".
-
AGRIPART.EU не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
-
AGRIPART.EU не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ, статусът на негови или на други ПОЛЗВАТЕЛИ , запитвания , въпроси и коментари за продукти , наличност на продукти , както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер , настъпили след , в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта .
-
AGRIPART.EU не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ .

Системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях , публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката , да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи , AGRIPART.EU потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока .

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени , като AGRIPART.EU се задължава да съобщи на ПОЛЗВАТЕЛЯ за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин , в срок най-късно до момента на изпращането на ПОЛЗВАТЕЛЯ на съобщение за доставка на потвърдената поръчка до адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ .

AGRIPART.EU не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка , в случай , че ПОЛЗВАТЕЛЯ предостави невярна , неточна , неактуална или непълна информация .


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес AGRIPART.EU

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес AGRIPART.EU


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на AGRIPART.EU, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Доставчикът публикува тези общи условия на адрес AGRIPART.EU,  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на AGRIPART.EU. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на AGRIPART.EU